petak, jul 01, 2022

 

FELJTON: VREME SUTRA

Kak­vo će vreme biti sutra?

Po izboru građe i načinu kazivanja knjižica autora Jakova Lovrića "Vreme sutra", napisana pre gotovo tri decenije, podjednako je zanimljiva i aktuelna i danas kako za profesionalce, one koji izučaju meteorologiju, tako i za svakog pojedinca - amatera. Osim što na popularan i stručan način odgovara na uvek aktuelno pitanje o vremenu, feljton koji je pred nama otkriva i najvažnije podatke, praktična uputstva i pouke koje će nam pomoći da na najbolji način koristimo sve informacije o vremenu koje se svakodnevno objavljuju u medijima. Štaviše, jedno poglavlje feljtona daje opis lokalnih predznaka vremena, tako da nam omogućava da vrlo lako počenemo i sami da se amaterski bavimo prognozom vremena. Naravno, u rejonu gde boravimo.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON - VREME SUTRA (2)

Vazdušni omotač - atmosfera

Vazdušni omotač u poređenju sa prečnikom Zemlje je veoma tanak sloj koji okružuje Zemlju. Njegova deb­ljina iznosti oko 600 kilometara, mada prema najnovijim ist­raživanjima putem satelita, prelazni sloj atmosfere u međuplanetarni "prazan" prostor dostiže visinu čak oko 8.000 km. Koliko je at­mosfera relativno tanak sloj najbolje ilustruje pri­mer poređenja jabuke sa Zemljom, gde atmosfera proporcionalno nije deblja od kore jabuke.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON - VREME SUTRA (3)

Osnovni fizički činioci vremena

Svakodnevno viđamo mnoge promene u atmosfe­ri. Na primer oblake, kišu, grad, sneg, elektična praž­njenja i neke optičke pojave. Slušamo fijuk vetra i grmlja­vinu, a ponekad i pravo ur­lanje žestokih oluja. Osećaj za toplotu skreće nam paž­nju na promene temperatu­re vazduha. Preko kože rea­gujemo i na promene vlažnosti vazduha. Na pritisak vazduha ne reagujemo odre­đeno, ali njegove promene, sa određenim stanjima tem­perature i vlage, mogu da iz­azovu ne samo fizičke, nego i psihičke tegobe.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (4)

Vazdušni pritisak

Merenje vazdušnog pri­tiska omogućilo je izradu pr­vih vremenskih karata, a time i razvoj nauke o pro­gnozi vremena. Zasluga za to pripada italijanskom fizi­čaru Toričeliju, koji je otk­rio princip rada instrumen­ta za merenje vazdušnog pritiska - BAROMETRA.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTO: VREME SUTRA (5)

Vlažnost vazduha

Gasovi u vazduhu ostaju u nepromenjenom odnosu. Izuzetak je samo jedan - vodena para. Kaže se još i vlaž­nost vazduha ili, jednostav­no, vlaga. Količina vodene pare neprekidno se menja. Najviše je ima u vazduhu iz­nad toplih tropskih mora, a najmanje iznad ledenih i pustinjskih površina.

Piše Jakov Lovrić

 

FELJTON: VREME SUTRA (6)

Nastanak oluje i kako je predvideti

Preovlađuje utisak da se oluje pojavljuju iznenada. Taj utisak je rezultat, pre svega, okolnosti da se često nalazimo u zatvorenim pro­storijama ili smo zaokuplje­ni nekom aktivnošću. Oluje se, međutim, ne javljaju toli­ko iznenadno da bi nas pri­nudile na brzopleta reago­vanja, pogotovo ne one koje su lokalnog karaktera. A one mogu da budu ponekad tako snažne da za izvesno vreme parališu život i rad. Više rariteta radi, nego po­trebe, da kažemo i to da se za vreme jedne oluje oslobo­di više stotina puta veća energija od one koju osloba­đa konvencionalna atomska bomba bačena na Hirošimu i Nagasaki.

Piše Jakov Lovrić