petak, jun 05, 2020

 

LINJAK, PLODNI ROĐAK ŠARANA, SVE SE REĐE NALAZI U NAŠIM VODAMA

Lovac u mutnom

linjak

Linjak je blizak rođak šara­na, ali se od njega ra­zlikuje po brojnim ka­rakteristikama. Ti­pična je riba toplih i mirnih voda, pretežno stajaćih. Zapaža se, međutim, da ga je sve manje u našim vodama. Zašto? Američki patuljasti somić, poznat među ribolovcima kao "terpan" ili "cverglan", krvni je neprijatelj linjaka čiju ikru i mlađ neštedimice uništava...

Piše Stevan Banković

Linjak (Tinca tinca) je blizak rođak šara­na, ali se od njega ra­zlikuje po brojnim ka­rakteristikama. Ti­pična je riba toplih i mirnih voda.

Živi pretežno u stajaćim vodama (bare, ritovi, mrtvaje) ali ga ima i u tihim ravničarskim rekama sa mekanijim dnom i vo­denim rastinjem. Što je voda bistrija, li­njak se više povlači ka sredini rečnog ko­rita.

Vretenastog je obli­ka, gledano sa boka. Te­lo mu je, međutim, pljosnato i pokriveno sitnim, gustim i do­bro usađenim krlju­štima. Boja mu je ma­slinastozelena, tam­nožuta ili smeđa, što zavisi od sredine u kojoj živi.

Na obodu usta ima dva brčića. Peraja su kod linjaka debela, zaobljena i gotovo cr­na. Zbog kvaliteta me­sa rado je viđen na tr­pezama, naročito pe­čen.

Mresti se od maja do juna, a ponekad čak i u avgustu. Ženka li­njaka baci oko 500.000 komada ikre, koju lepi po vodenom rastinju.

Zapaža se, međutim, da ga je sve manje u našim vodama, pogotovo tamo gde živi zajedno sa američkim patulja­stim somićem, pozna­tim među ribolovci­ma kao "terpan" ili "cverglan". Ovaj grab­ljivac nevelikih raz­mera, krvni je nepri­jatelj linjaka, čiju ikru i mlađ neštedi­mice uništava.

Li­njak vrlo retko nara­ste do pet kilograma; srednja lovna težina jedva da prelazi 400 grama. Pošto je riba dna i ishrana mu je pri­lagođena hrani koju, rijući po mulju, obilato nalazi. To su u pre svega ra­zni crvići, puževi golaći i ritske gli­ste. Dok linjak rije po dnu na površini vode javljaju se mehurići koji otkrivaju njegovo prisustvo. Za sportske ribolovce to je naj­pouzdaniji znak da je linjak u potrazi za hranom.

Tehnika ribolova

Lovi se od ranog proleća do jeseni. Čim naiđu hladni dani linjak beži u krtog spremajući se da prespava zimu. Pravo vreme za lov linjaka je suton, ali se dobri rezulta­ti postižu i rano ujutru. U vreme velikih žega nerado uzi­ma hranu.

Za lov treba koristiti fini ribolovni pribor, sitne udice i laganii plovčić. Udice sa mamcima treba spu­štati bliže dnu, ali tako da ne propadnu u mulj.

Linjak grize oprezno i sporo, ali zato brzo guta mamac i pruža snažan otpor.Nije na odmet, za vreme lova, prihranjivati linjaka ku­kuruznim brašnom.

 

Mamci

Ritske i crvene gliste, puževi golaći, koji se mo­gu naći na drvetu potop­ljenom u vodi, barski cr­vići, mekani sir i valjčići od hleba. Dobro je ponekad rasporiti glistu po dužini pre stavljanja na udicu.

Ranije se mislilo da linjak najradije napada glistice ali nova saznanja idu u prilog crviću. Koriste se uglavnom udice od 12 do 16.

..........

Glas javnosti (23.8.2009) 

Natura Online (24.8.2009)