četvrtak, jul 09, 2020

 

KAKO DA VAM RIBOLOV BUDE USPEŠNIJI

Dobra primama

ribolov primama

Za uspešan ribolov često je neophodno pripremiti dobru primamu. Evo nekoliko kori­snih saveta kojima se treba ru­kovoditi prilikom njenog pra­vljenja...

Piše Stevan Banković

Hrana za primamu mora biti ukusna, sa pravilno doziranim mirisima koje riba u vodi otkriva po­moću senzornih organa:

  • bradavice za osećaj ukusa
  • jamice sa osećaj mirisa
  • brkova za osećaj dodi­ra (za otkrivanje najsitnijih čestica hrane).

U jakoj vodenoj struji miris se širi veoma lako. Vodeni tok nosi nizvodno bačene ma­mce.

U mirnim tokovima sve se odvija mnogo sporije, pa shodno tome treba koristiti primamu koja svojim svojstvi­ma jače privlači ribu.

U hla­dnim vodama, gde većina rib­ljih vrsta ima usporenu akti­vnost, potrebna je mešavina jačeg mirisa i ukusa da bi se probudio apetit riba. Leti je, naravno, sve obrnuto.

Za pripremu dobre primame potrebno je poznavanje vremen­skih uslova temperature i bi­strine vode, barometarskog pritiska, mesečeve mene itd. Potrebno je poznavati i navike ribe.

Hranu treba bacati na mesto gde ćemo pecati i to da hrana padne na što manje pros­tora. Hranu nikako ne rasipa­ti široko i na više mesta.

Zrna kao mamac

Zrna se mogu koristiti u dva osnovna oblika: kao čista ili u kombinaciji sa raznim smešama. Po načinu pripreme mogu se podeliti na sirova i termički obrađena zrna (kukuruz, žito, konoplja, lan, grašak, pistaći, zob, suncokret, bob, heljda...).

Vizuelni aspekt

Boja mamca igra veoma važnu ulo­gu za uspešan lov ribe. 

Šljunkovito ili peskovito dno, gde preovladava­ju svetle boje, zahteva korišćenje mamaca zagasite boje. 

Za muljevito i tamno dno koristiti žutu, crvenu i belu boju hrane.

 

Neutralni sastojci za primamu

  • zemlja - za povećanje težine smeše; idealno za stvaranje kompaktnih lopti koje će pasti na dno pre nego se razbiju o površinu vode (zemlja od krti­čnjaka, treset); smanjuje hranjivu vrednost smeše
  • kreda - kalcijum karbonat savršena za površinske hrane, daje gustinu i dovodi do zamućenja vode
  • glina - za povećanje težine i lepljivosti; za dubinsku hranu i za jake vo­dene struje
  • kaolin - kao glina, veoma lepljiv, za dubinsku hranu.

...........

Glas javnosti (26.7.2009)

Natura Online (28.7.2009)